בקשה לתיק מידע

 

 1. תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה הסבר כללי

ניתן להגיש בקשות לתיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין, לאחר תשלום אגרה.

יש לשלם את השובר דרך האתר, להלן קישור.

עם פרטי המבקש, ת"ז, מייל וטלפון. 

תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי תא השטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תב"עות תשתיות וכד'), הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת התכן הנדרש. תיק המידע יכלול מידע הקיים ברשות הרישוי (לדוגמה בנושאי תברואה  אכה"ס תנועה וכו') וכן יכלול מידע מרשויות וגופים  ( חברת חשמל, רשות

העתיקות, קק"ל וכו' )ומסמכים למסירת מידע ככל שנדרש . הגשת בקשה למידע תעשה ע"י איש מקצוע בעל מספר רשיון : הנדסאי  ו/או מהנדס /ו/או אדריכל אשר רשיונו בתוקף.

פתיחת בקשה להיתר תתקבל בהסתמך על תיק מידע להיתר והתנאים הרשומים בו.

 

2. הסבר על הליך עבודה:

הגשת בקשה לתיק מידע להיתר - 5 ימים (תנאי סף) + 40 ימי עבודה.

לתחילת התהליך יש לשלם אגרה לצורך פתיחת בקשה לתיק מידע.

פתיחת בקשה מקוונת במערכת רישוי זמין כולל צרוף אישור תשלום האגרה. 

עורך בקשה בלבד יכול להגיש בקשה לתיק מידע ברישוי זמין.

תהליך העבודה על תיק מידע להיתר (פתיחה וקבלת תיק המידע ) מתבצע באמצעות אתר רישוי זמין.

לאחר הגשת הבקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין, בודק המידען את עמידתה בתנאי הסף, בתוך 5 ימי עבודה. במידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הודעה על כך ממערכת רישוי זמין. 

לאחר אישור עמידה בתנאי הסף, תיקלט הבקשה לתיק מידע להיתר.

המידען ירכז, יכין ויאסוף את המידע התכנוני מכל הגורמים הרלוונטיים, כולל תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר ( ראה סעיף 3 ) ויעביר את המידע התכנוני לעורך הבקשה.

           המידע המתקבל מרשות הרישוי הינו בתוקף של שנתיים מיום קבלתו. תוקף מפה טופוגרפית הינה שנה.

        

 

3. תהליך הכנת תיק המידע כולל 4 שלבים עיקריים:

בדיקת תנאים מוקדמים- 5 ימי עבודה – קישור לתנאי סף לפתיחת בקשה

העברה להתייחסות גורמי פנים- 15

העברה לגורמי חוץ-15

מענה וסיכום-15

 

      תיק מידע להיתר יימסר לאחר 45 ימי עבודה מרגע הגשת מסמכים תקינים.

 

4. תנאי סף לפתיחת בקשה לתיק מידע להיתר:

 

אגרת תשלום בתוקף לתיק מידע להיתר (האגרה בתוקף ל- 90 יום) .

 מפה טופוגרפית (DWF+DWG) בתוקף ע"פ  תקנות המודדים , ובהתאם להנחיות מחלקת מדידות.

 קובץ צילומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם מכל החזיתות בציון מועד הצילום.

 סקר עצים –במידה וקיים 5 עצים בוגרים ומעלה במגרש ע"פ תקנות פקיד היערות

 מילוי תקין ברור ומפורט של מהות הבקשה לרבות הקלות ושימושים חורגים. יש לשים לב שמהות הבקשה בתיק המידע זהה למהות הבקשה להיתר         

 במידה ומדובר בבקשה לתיק מידע ללא מפה טופ' (לדוגמא חדר על הגג) יש לצרף תרשים מתאר  על פי סעיף 13ב' לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה הכולל ציון של

 גוש וחלקה, קונטור המבנה הקיים וסימון צבעוני של התוספת המוצעת.

 

5. טפסים:

הנחיות מרחביות

מידע מרחבי

טפסים בנושא יידוע בעלים

הבקשה להיתר ( גרמושקה).