בקשה להיתר בניה

 

 

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הסבר כללי

ממשלת ישראל החליטה על הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, במטרה לייעל ולפשט את הליכי הוצאת היתרי בנייה, תוך שיפור איכות הבנייה ובכך למנוע ליקויים חריפים.

הרפורמה, אשר הפכה לאחרונה לחוק, במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, הינה עבודה ארוכת שנים ומבוססת, המונעת מתוך אחריות ציבורית רחבה ושואפת להביא לשיפור איכות הבנייה הכוללת במדינת ישראל. הוראות הרפורמה נכנסו לתוקף ב- 1.1.2016.

 ​

במסגרת תיקון 101 לחו"ב על מנת להגיש בקשה להיתר יש תחילה לקבל תיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין לינק לרישוי זמין ולאחר מכן יש להגיש דרך אתר רישוי זמין בקשה להיתר. להלן הנחיות והסברים על תהליך העבודה:

 

תנאי סף לבקשה להיתר

תיק מידע בתוקף

מילוי כל דרישות תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר שהוגדרו בתיק מידע.

בקשה להיתר עם חתימה מקורית של כל בעלי העניין המופיעים בנסח טאבו.

חתימת המבקש, עורך הבקשה ומתכנן השלד.

נסח טאבו עדכני ,  שנה אחורה.

מסמכים משפטיים על בעלויות ו/או הליכי בעלות (כאשר ישנם הליכים משפטיים) כגון: צו ירושה, חוזה מכירה/קניה, ייפוי כח של עו"ד במידה ויש צורך. מסמכים בנושא יידוע בעלים, סעיף 36 לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה. לינק לטפסים יידוע בעלים

רישיון עורך הבקשה ומתכנן השלד בתוקף.

טבלת הקלות מלאה וחתומה ע"י עורך הבקשה, במידה ואין הקלות , יש לציין זאת בליווי חתימה וחותמת.

פטור הג"א

רשות העתיקות

 

 

אופן הגשת בקשה להיתר

 

רישוי מלא :

א. הנפקת שובר לתשלום 20% מכלל אגרות  הבניה

יש לשלוח קובץ PDF אל אחת מבודקות ההיתרים  

נאווה ישראלי   nava.i@rosh.org.il 

הודיה לוי   hodaya.l@rosh.org.il

ענבר גרשי inbar.g@rosh.org.il

יש לשלם במחלקת הגביה

את הקבלה יש להזין במערכת רישוי זמין

הגשת הבקשה להיתר ברישוי זמין בהתאם לתקנות החוק.

מילוי כל דרישות תיק מידע להיתר.

פתיחת בקשה ברישוי זמין ע"י עורך הבקשה –

בדיקת תנאים מוקדמים - 10 ימי עבודה. במידה והבקשה הוגשה באופן תקין כולל כל הצרופות הנדרשות, היא תיקלט בתוך 10 ימי עבודה מיום הגשתה ברישוי זמין

 

רישוי מלא הקלה או שימוש חורג:

הנפקת שובר לתשלום 20% מכלל אגרות  הבניה  ונוסח לפירסום

יש לשלוח קובץ  DWF או PDF  אל אהובה אחרק למייל  ahuva@rosh.org.il  .

לאחר ביצוע הפרסום, כנדרש על פי כל דין, יגיש עורך הבקשה את הבקשה ברישוי זמין, לבדיקת עמידה בתנאים ויצרף כצרופות את הוכחות הפירסום.

 

תהליך קבלת ההיתר כולל מספר שלבים:

שלב 1: הגשת בקשה לתיק מידע להיתר וקבלתו- 45 ימי עבודה.

שלב 2: הגשת בקשה להיתר – 10 ימי עבודה.

שלב 3: בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי – 45 ימי עבודה.

שלב 3 א': בקרה מרחבית, דיון בוועדה מקומית והחלטה הכוללת הקלות ושימושים חורגים – 120 ימי עבודה.

שלב 3 ב': בקרה מרחבית, והחלטת רשות רישוי לבקשה בהליך רישוי מקוצר – 45 ימי עבודה.

שלב 4: בקרת תכן

שלב 5: סיכום הבקשה וקבלת היתר בניה ברשות הרישוי

 

 

טיפול בהיתר בניה

 

הליך קבלת היתר

לאחר פתיחת הבקשה, תיק הבקשה להיתר מנוהל ע"י בודק הבקשה בשלבים הבאים:
1. הכנה לועדות תכנון: רשות רישוי, ועדת משנה, ועדת התנגדויות ומליאת הועדה.
2. הפקדת היתרי בניה לאחר מילוי דרישות הועדה, תשלומי אגרות והיטלים.
3. טופס 2:: צו התחלת עבודה, אישור לחיבור זמני של תשתיות בתקופת הבניה. 
    לצורך קבלת טופס 2 יש להשלים את גיליון הדרישות.
4. תעודת גמר: אישור לחיבור קבוע של תשתיות (חשמל בויב, מים וכו') בגמר הבניה לצורך איכלוס.
    לצורך קבלת תעודת גמר יש להשלים את גיליון הדרישות לתעודת גמר .
5. שחרור ערבות ערבות להבטחת תנאי היתר): עבור תוספות בניה לא נדרש להוציא תעודת גמר לאיכלוס, אך המחוקק קבע שיש להפקיד ערבות לצורך הבטחת 
    ביצוע תנאי ההיתר.

  • גבוה הערבות
  • לצורך שחרור הערבות, יש למלא את גיליון הדרישות לשחרור ערבות

 


הליכי רישוי לאחר היתר 

  1. טופס 2: צו התחלת עבודה, אישור לחיבור זמני של תשתיות בתקופת הבניה. 

   לצורך קבלת טופס 2 יש להשלים את גיליון הדרישות (תעודת גמר להכניס לינק, קיים באתר תחת טפסים).

  1. תעודת גמר: אישור לחיבור קבוע של תשתיות (חשמל בויב, מים וכו') בגמר הבניה לצורך איכלוס.

    לצורך קבלת תעודת גמר יש להשלים את גיליון הדרישות לתעודת גמר 

  1. שחרור ערבות ערבות להבטחת תנאי היתר): עבור תוספות בניה לא נדרש להוציא תעודת גמר לאיכלוס, אך המחוקק קבע שיש להפקיד ערבות לצורך הבטחת
        ביצוע תנאי ההיתר.
  • גובה הערבות
  • לצורך שחרור הערבות, יש למלא את גיליון הדרישות לשחרור ערבות

 

 

 

 

נוהל הגשת בקשה להיתר

דרישות בהגשת תכניות

נספח תנועה

נוהל להגשת נספח ניקוז

טופס חוות דעת יועץ נגישות